Home

Makkelijke Reisinfo

Reclamevrij

Overal Dichtbij

Wereldwijde Hulp

Praktisch

Functies

Zakelijk

Contact

Home

Makkelijke Reisinfo

Reclamevrij

Overal Dichtbij

Wereldwijde Hulp

Praktisch

Funkties

Zakelijk

Contact

Home

Makkelijke Reisinfo

Reclamevrij

Overal Dichtbij

Wereldwijde Hulp

Praktisch

Functies

Zakelijk

Contact

PRIVACY VERKLARING

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens.


Opslag van toegangsgegevens in Server-logfiles

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan toegangsgegevens alleen op in zogenaamde server-logfiles, zoals de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijdstip van het opgevraagde bestand, overgedragen datavolume en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren en laten ons niet toe om conclusies te trekken over uw persoon.

Data-integriteit

De persoonsgegevens worden uitsluitend door middel van SSL versleuteld en via het internet verzonden. Wij beschermen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of distributie van gegevens door onbevoegden. Het browservenster moet gesloten zijn als de communicatie met ons is beëindigd, vooral als de gebruikte computer met andere mensen wordt gedeeld.

Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, bestelformulier of e-mail) of wanneer u een klantenaccount opent. Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van contracten en uw vragen. Na volledige verwerking van de overeenkomst of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke opslagtermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren. Travel Detective verwerkt en gebruikt de gegevens die verzameld zijn bij het afsluiten van het contract en tijdens de duur van het contract, wat noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren. Het kan hierbij gaan om bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, functie, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Voor algemene rapportages, advisering, reclame en marktonderzoek wordt gebruik gemaakt van gebruiksgegevens. Het verwijderen van een aangemaakt klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden aangevraagd door het sturen van een bericht via ons contactformulier op deze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Travel Detective bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

CategorieBewaartermijnReden
Personalia7 jaarBoekhouding, Belastingdienst, levering
Adresgegevens, etc.7 jaarBoekhouding, Belastingdienst, levering

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier op deze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Travel Detective neemt kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Travel Detective) tussen zit. Travel Detective gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: SQL database, Woocommerce, Mollie, WordPress. Deze systemen worden gebruikt voor de afhandeling van bestellingen, betalingen en het communiceren met klanten.

Gegevensoverdracht voor contractuitvoering

Voor de uitvoering van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transporteur, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Voor de verwerking van betalingen geven wij de hiervoor benodigde betalingsgegevens door aan de financiële instelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de door u in het bestelproces geselecteerde betalingsdienst.

Gebruik van gegevens voor e-mailreclame zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht van bezwaar

Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt en u schriftelijk heeft aangegeven dat u aanbiedingen van ons wenst te ontvangen, behouden wij ons het recht voor om u de aanbieding of aanbiedingen per e-mail te sturen voor producten die vergelijkbaar zijn met de producten die reeds uit ons assortiment zijn gekocht, indien . U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen van een bericht via ons contactformulier op deze website.

Gebruik van Facebook-plug-ins

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging “Facebook Social Plug-in” of “Facebook Social Plugin”. Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die zo’n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Via deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u niet over een Facebook-profiel beschikt of niet op Facebook bent aangemeld. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-profiel koppelen. Als u de plugins gebruikt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsmede uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Facebook-profiel koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook afmelden. U kunt ook volledig voorkomen dat de Facebook-plug-ins worden geladen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld de “Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) of de scriptblokker “NoScript” (http://noscript.net/).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Travel Detective en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Travel Detective wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Travel Detective gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Travel Detective neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier op deze website.