Home

Makkelijke Reisinfo

Reclamevrij

Overal Dichtbij

Wereldwijde Hulp

Praktisch

Functies

Zakelijk

Contact

Home

Makkelijke Reisinfo

Reclamevrij

Overal Dichtbij

Wereldwijde Hulp

Praktisch

Funkties

Zakelijk

Contact

Home

Makkelijke Reisinfo

Reclamevrij

Overal Dichtbij

Wereldwijde Hulp

Praktisch

Functies

Zakelijk

Contact

Gebruiksvoorwaarden App

De “Feel Free 24/7” applicatie (de ‘App’) wordt je aangeboden door Travel Detective (gevestigd te Utrecht, Nederland) (‘Travel Detective’).

Als je deze App downloadt en gebruikt, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Wat je met deze App kunt doen

Met deze App heb je snel en eenvoudig essentiële reisinformatie ter beschikking.

Wij vinden het fantastisch dat je deze App gaat gebruiken. Er is een aantal regels en beperkingen waarmee je rekening moet houden. We raden je daarom aan om verder te lezen.

Voorzorgsmaatregelen

TRAVEL DETECTIVE DOET ZIJN BEST DE AANGEBODEN REISINFORMATIE ZO CORRECT MOGELIJK AAN TE BIEDEN. JE BEGRIJPT EN BENT HET ERMEE EENS DAT TRAVEL DETECTIVE GEEN GARANTIE GEEFT DAT DE INFORMATIE DIE GEGEVEN WORDT ALTIJD CORRECT IS.

Wat niet is toegestaan

Wanneer je deze App gebruikt zal je niet:

  • de App of een deel daarvan voor commerciële of onwettige doeleinden gebruiken noch reproduceren, dupliceren of kopiëren;
  • gebruik maken van ongeautoriseerde toegang en afzien van manipulatie, beschadiging of onderbreking van:
    •  enig onderdeel van de app;
    • alle software die wordt gebruikt om de App te kunnen laten functioneren;
  • enig materiaal van de App gebruiken of kopiëren, waaronder begrepen het kopiëren naar andere websites of naar andere mobiele applicaties; of
  • onderdelen van de App inbouwen in je eigen website of mobiele applicatie, of in die van een andere partij.
  • een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie vrijgeven aan een derde partij, voor zover die informatie aan je is verstrekt als onderdeel van de veiligheidsprocedures van Travel Detective. Als je hieraan niet voldoet, behoudt Travel Detective zich het recht voor om op elk gewenst tijdstip elke gebruikersidentificatiecode, elk wachtwoord of andere informatie ongeldig te maken.

Licentie

Travel Detective verleent je een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht op het verstrekken van een sublicentie) om de App uitsluitend te installeren en gebruiken op mobiele apparaten (bijvoorbeeld een iPhone of een Android-smartphone) met als enige doel je te voorzien van reisinformatie. Je recht op het gebruik van deze App omvat niet het recht of de licentie om afgeleid werk van de software te gebruiken, distribueren of maken, op een wijze waardoor de software zou vallen onder de voorwaarden van een licentie die direct of indirect (1) verplichtingen voor Travel Detective creëren of veronderstellen met betrekking tot de software of daarvan afgeleid werk; of (2) aan derde partijen rechten of ontheffingen verlenen of veronderstellen onder intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten met betrekking tot de software of daarvan afgeleid werk.

Intellectuele eigendomsrechten in de app

Travel Detective is de eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en design rechten van alle materialen en inhoud die op en vanaf de App worden weergegeven. Het reproduceren, wijzigen, afgeleid werk maken van, weergeven, inbouwen, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, overbrengen, uitzenden of in circulatie brengen van dergelijke materialen aan een derde partij (waaronder het weergeven op of distribueren van de materialen via een website van een derde partij) is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel Detective, behalve als het gaat om het gebruik maken van die materialen voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Als je een opmerking of suggestie of enig ander materiaal (uitgezonderd alle onwettige inhoud) indient bij Travel Detective met betrekking tot de App (‘feedback’), draag je op dat moment alle eigenaarsrechten op dergelijke feedback toe aan Travel Detective, en ga je ermee akkoord dat Travel Detective het recht heeft om dergelijke feedback te gebruiken en te implementeren, op elke door Travel Detective gewenste wijze en zonder beperking en zonder verplichting tot vertrouwelijkheid, toeschrijving aan jou of compensatie voor jou; of je geeft Travel Detective de licentie om dergelijke feedback zonder beperkingen te gebruiken voorzover overdracht van eigenaarsrechten op basis van deze voorwaarden ongeldig mocht worden geacht

Geen garantie

Deze App wordt in de huidige staat geleverd. Elk gebruik van de App is voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst Travel Detective alle garanties af van welke aard dan ook ; uitdrukkelijke dan wel impliciete garanties, geïmpliceerde garanties op verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, geïmpliceerde garanties van geen schending van rechten van derden. Travel Detective biedt geen garantie dat de functies van de App tegemoetkomen aan eventuele vereisten of behoeften die je hebt, dat de App zonder fouten of storingen functioneert of dat eventuele defecten of fouten in de App zullen worden gecorrigeerd, of dat de App compatibel is met een bepaald platform.

Dwingendrechtelijke garantie

Deze gebruiksvoorwaarden verhinderen geen mogelijke dwingend rechtelijk recht op garantie die je als consument en/of afnemer hebt onder de wet van het land waar je woonachtig bent.

Automatische software-updates

Travel Detective mag de App updaten of wijzigen om deze beter te laten functioneren, en mag dit doen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Indien noodzakelijk hebben we het recht om toegang tot de App op te schorten of de App voor onbepaalde tijd buiten werking te stellen. Updates of wijzigingen kunnen onderhevig zijn aan bijgewerkte gebruiksvoorwaarden. Als je niet met dergelijke updates akkoord gaat, is het enige alternatief de App niet meer te gebruiken.

Diensten van derde partijen

Onder het gebruik van de App valt niet de levering van een mobiel apparaat of andere apparaten die nodig zijn om de App te kunnen gebruiken. Om de App te kunnen gebruiken, heb je een internetverbinding en de juiste telecommunicatieverbindingen nodig. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor telefoonkosten of andere kosten die je eventueel maakt of die door derde partijen aan je worden doorberekend in verband met het gebruik van deze App. Het is mogelijk dat als je de App gebruikt je ook een dienst gebruikt, software downloadt of producten of diensten koopt die door een derde partij worden geleverd. Voor deze producten en diensten van derde partijen kunnen eigen regels en beperkingen gelden die los staan van deze gebruiksvoorwaarden, en je moet je ook aan die regels en beperkingen van die derde partijen houden.

Websites en apps van derde partijen

De App verstrekt mogelijk koppelingen of verwijzingen naar websites en Apps die door derde partijen worden beheerd. Travel Detective controleert dergelijke websites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit of werkwijzen van dergelijke websites. Als je (via deze app) naar dergelijke websites van derde partijen gaat, dan doe je dat op eigen risico. We raden je aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van dergelijke websites van derde partijen goed te lezen. Je stemt hierbij in dat Travel Detective niet aansprakelijk is voor eventuele schade of verlies van enigerlei soort, als gevolg van je gebruik van een website van een derde partij.

Open source-software

De App kan onderdelen bevatten die vallen onder de voorwaarden van open source software. Je kunt deze open source-software downloaden en gebruiken onder de voorwaarden die in de respectievelijke licentievoorwaarden worden vermeld.

Privacy

Travel Detective hecht groot belang aan je privacy. Persoonlijke gegevens die via de App worden verzameld, worden gebruikt zoals beschreven in de privacyverklaring. Lees de privacyverklaring goed.

Gejailbreakte/rooted apparaten

Travel Detective raadt af je mobiele apparaat te jailbreaken of rooten. Het jailbreaken (iPhone) en rooten (Android-apparaten) van mobiele telefoons betekent dat deze buiten de standaardconfiguratie worden gebruikt, waardoor de verkoper geen garantie kan geven of ondersteuning kan garanderen. Dergelijke apparaten kennen, zonder toestemming van mobiele telefoonproviders en de telefoonfabrikant,niet dezelfde limieten die voor normaal gebruik zijn gesteld.Jailbraiken of rooten kan de functionaliteit van apps beïnvloeden, de beveiliging van je toestel verzwakken, en je mogelijk blootstellen aan andere risico’s.

Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, sluit Travel Detective aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die wordt geleden als resultaat van het gebruik van de app. In geen enkel geval aanvaarden Travel Detective, of eigenaars, licentiegevers, auteurs of andere derden die hebben bijgedragen aan de App aansprakelijk voor eventueel geleden directe of indirecte schade en/of gevolgschade (zoals onder andere: de aankoop van vervangende producten of diensten; verlies van gegevens of gebruiksmogelijkheden; onderbreking van bedrijfsactiviteiten), of gederfde winst, hoe dan ook veroorzaakt en ongeacht de rechtsgrond van deze schade, hetzij contractueel of uit onrechtmatige daad, zelfs als voor de mogelijkheid op een dergelijke schade voortvloeiend uit het gebruik van deze App is gewaarschuwd. De totale aansprakelijkheid van Travel Detective met betrekking tot zijn verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden of anderszins in relatie tot deze App zal nooit meer bedragen dan 100 (honderd) euro. In sommige jurisdicties is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade niet toegestaan, in welk geval de voornoemde beperking mogelijk niet op jou van toepassing is. Als de beperking van aansprakelijkheid uitgesloten is of beperkt wordt onder toepasselijk recht, zal Travel Detective gerechtigd blijven, voor zover mogelijk, zich te beroepen op de beperking van haar aansprakelijkheid onder deze voorwaarden en het toepasselijk recht.

JE VRIJWAART TRAVEL DETECTIVE EN AAN TRAVEL DETECTIVE GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOLLEDIG EN STELT TRAVEL DETECTIVE EN AAN TRAVEL DETECTIVE GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOLLEDIG SCHADELOOS TEGEN ALLE EVENTUELE SCHADE(S), KOSTEN EN/OF AANSPRAKELIJKHEID WELKE VERBAND HOUDEN MET, OF VOORTVLOEIEN UIT, HET GEBRUIK VAN DEZE APP. JE STEMT ERMEE IN DAT JE OP VRIJWILLIGE BASIS EN VOOR EIGEN REKENING EN RISICO GEBRUIK MAAKT VAN DEZE APP.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zullen worden uitgelegd, geïnterpreteerd en zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Vernietigbaarheid

Indien een of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden onder toepasselijk recht als ongeldig, vernietigbaar of onuitvoerbaar worden aangemerkt, dan zal de betreffende voorwaarde(n) onder het desbetreffende recht als niet van toepassing worden aangemerkt, terwijl de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht, rechtsgeldig en afdwingbaar zullen blijven.

Eén enkel aanspreekpunt

Je wordt verzocht contact op te nemen met Travel Detective via het contactformulier op deze website voor vragen, ondersteuning, claims gebaseerd op productaansprakelijkheid en eventuele intellectuele eigendom rechten van derde partijen in deze app, vragen over deze gebruiksvoorwaarden en de Travel Detective persoonlijke meetapparaten die gegevens naar deze App kunnen verzenden. Geen derde partij is verantwoordelijk voor de App of de inhoud ervan.

Veel plezier met deze App!