Coupon Shop

Locatie Gebaseerde Diensten

Layout Coupon

Categorieën

Zakenpartner Worden

Contact

Mijn Account

De App

algemene voorwaarden

Travel Detective & Feel free 24/7

1. Definities

Travel Detective: Travel Detective te Utrecht, Kamer van Koophandel inschrijving: 76285359;

Feel Free 24/7 formule: een formule die eindgebruikers van een (mobiele) telefoon, toeristen-, reis- en informatiediensten aanbiedt, dit kan door een verbinding met een persoon, een App, een geluidsopname, een tekstbericht en of een multimediabericht. De dienst kan worden bereikt in meer dan één land en/ of is geldig in meer dan één land;

Aanbod: een aanbod in welke vorm dan ook van of namens Travel Detective. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten en/of (aanvullende) dienst(en), de tarieven en de voorwaarden waaronder deze worden aangeboden;

Diensten: de Diensten bestaan in ieder geval uit de diensten zoals deze worden aangeboden via de websites van Travel Detective (hierna: de “Website”) en via de Feel Free 247 app (hierna te noemen: de “App”. De App omvat alle apps die worden aangeboden door, namens of vanwege Travel Detective, ongeacht versie of besturingssysteem. De Website en de App worden gezamenlijk aangeduid als het “Platform”;

Aanvullende diensten: Travel Detective producten en diensten die de klant al dan niet tegen vergoeding kan afnemen in aanvulling op de dienst en daarmee deel uit gaan maken van de overeenkomst;

Advertentie: een “Advertentie”, iedere advertentie, ongeacht vorm en inhoud, en al dan niet in definitieve vorm, die bedoeld is, of bedoeld kan zijn om via het Platform aan te bieden en/of (eventueel) te laten plaatsen op een Locatie;

App: de “Feel Free 24/7” applicatie (de ‘App’) is een app die wordt aangeboden door Travel Detective;

Platform: de Website en de App worden gezamenlijk aangeduid als het “Platform”;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Travel Detective, die van toepassing zijn op het aanbod, de overeenkomst en de (levering en het gebruik van de aanvullende) product en/of dienst;

Aanvullende voorwaarden: de voorwaarden die, in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden, van toepassing zijn op de Aanvullende Dienst;

Factuur: met factuur wordt bedoeld:

  • De originele factuur van Travel Detective
  • Met de factuur wordt door Travel Detective in specifieke gevallen gelijkgesteld een bankafschrift of rekening van een creditcardmaatschappij waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet voor de Klant toegestane methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn ook toegestaan;

Klant: (rechts)persoon aan wie Travel Detective een aanbieding en/of prijsopgave doet, en/of offerte uitbrengt, en/of die iets besteld via de Travel Detective website en/of met wie Travel Detective een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt;

Adverteerders: klant die de diensten gebruikt, wenst te gebruiken of mogelijk zal gaan gebruiken voor het aanbieden c.q. laten plaatsen van Advertenties, of maken van reclame in de ruimste zin des woords;

Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van een product en/of  een dienst door Travel Detective aan de Klant. Overeenkomsten worden alleen gesloten op basis van deze algemene voorwaarden. Regelingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken slechts deel uit van een overeenkomst indien dit uitdrukkelijk door Travel Detective schriftelijk wordt bevestigd;

Overmacht: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Travel Detective geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Travel Detective kan worden verlangd.

2. Algemene Bepalingen

 

2.1. De Klant heeft kennisgenomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en accepteert de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst met Travel Detective.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van de dienst en/of product door Travel Detective, alsmede op alle (rechts)handelingen, die daaraan redelijkerwijs voorafgaan.
2.3. Naast deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen – uitsluitend indien dit expliciet is aangegeven – aanvullende voorwaarden zoals speciale actievoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten al dan niet in een specifiek aangegeven periode. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene verkoopvoorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
2.4. Indien de Klant naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Travel Detective is ingestemd.
2.5. Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van Travel Detective en schriftelijke uitingen van Travel Detective prevaleren de schriftelijke uitingen van Travel Detective.
2.6. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Travel Detective en de Klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.
2.7. Travel Detective behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Travel Detective bepaalt naar eigen goeddunken welke producten en/of diensten worden geleverd en in welke mate. Beperkingen, uitbreidingen en wijzigingen aan deze producten en/of diensten zijn te allen tijde toegestaan.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 

3.1. De overeenkomst met Travel Detective komt tot stand indien Travel Detective het aanbod van de klant schriftelijk of in tekstvorm (orderbevestiging) aanvaardt of de bestelde goederen (verzendbevestiging) binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling van de klant verzendt. Indien Travel Detective niet binnen deze termijn een verklaring van aanvaarding afgeeft, is de bestelling van de klant niet aanvaard.
3.2. Travel Detective is gerechtigd om een risico-onderzoek uit te (doen) voeren, waaronder een kredietwaardigheidsonderzoek. Indien het onderzoek risico’s uitwijst die Travel Detective in redelijkheid niet wenst te aanvaarden, waarvan Travel Detective de Klant op schriftelijk verzoek opgaaf van de reden(en) zal doen, kan Travel Detective beperkingen en/of verdere verplichtingen stellen, of naar keuze van Travel Detective de klant aansprakelijk te stellen voor de kosten die daar uit voortvloeien, indien de overeenkomst daardoor niet kan worden aangegaan of dient te worden beëindigd.
3.3. De Klant kan gebruikmaken van aanvullende diensten die worden aangeboden door Travel Detective. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze aanvullende diensten tenzij anders aangegeven in de productomschrijving van de betreffende aanvullende dienst. Op aanvullende diensten kunnen daarnaast aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
3.4. Om veiligheidsredenen zijn bestellingen niet langer toegankelijk via het internet, tenzij de klant een klantenlogin heeft aangemaakt.

4. Vergoedingen

 

4.1. De Klant is de vergoedingen verschuldigd volgens de overeenkomst afgesproken tarieven of door een andere schriftelijke overeenstemming. Voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen is Travel Detective bindend, tenzij door de klant wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.
4.2. Aanbiedingen in foldermateriaal, prijsopgaven en offertes van Travel Detective vormen een uitnodiging aan de klant tot het doen van een aanbod aan de klant om een Overeenkomst met Travel Detective aan te gaan. Travel Detective is daaraan dus niet gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig door Travel Detective is vastgelegd. Indien in enig geval een aanbieding, prijsopgave of offerte ondanks het bepaalde in de vorige volzin aangemerkt moet worden als een aanbod, geldt dat dit aanbod vrijblijvend is en door Travel Detective te allen tijde kan worden herroepen of gewijzigd.
4.3. Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad strekt.
4.4. De verkoopprijs luidt in Euro’s en is exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten.
4.5. Kennelijke (schrijf)fouten in prijs of omschrijving van een product kunnen door Travel Detective altijd worden gecorrigeerd. Indien de Klant evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst binnen veertien (14) dagen nadat Travel Detective de betreffende (schrijf)fout kenbaar heeft gemaakt annuleren.

5. Betalingen

 

5.1. Travel Detective heeft het recht om bedragen die de Klant onder deze Overeenkomst verschuldigd is vooruit te factureren.
5.2. De Klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen voorafgaand aan de aflevering.
5.3. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zijnde meer dan 14 dagen na de factuurdatum, is de klant van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Travel Detective is in dat geval gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn administratiekosten in rekening te brengen van € 10 per maand, exclusief BTW.

6. Offertes

 

 

6.1. Alle door Travel Detective uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 7 (zeven) dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld.
6.2. Indien een geoffreerd product, dienst of onderdeel van een product uit het assortiment van Travel Detective gaat en daardoor niet meer leverbaar is, behoudt Travel Detective het recht om dit product of het betreffende onderdeel uit de offerte te halen, dan wel een gelijkwaardig alternatief daarvoor aan te bieden. Indien de Klant op basis van de betreffende offerte inmiddels een Overeenkomst met Travel Detective heeft gesloten en de door Travel Detective voorgestelde wijziging wezenlijk is, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

7. Adverteren

 

7.1. De Klant kan zijn product of dienst adverteren via het platform van Travel Detective.
7.2. Travel Detective behoudt zich het recht voor om een advertentie, zonder nadere verklaring, te weigeren.
7.3. Travel Detective is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, bijzondere, exemplaire, punitieve of gevolgschade, met inbegrip van verloren winsten, verloren gegevens, persoonlijk letsel of eigendomsschade met betrekking tot, in verband met, of die anderszins voortkomt uit het gebruik van de Diensten, zelfs als Travel Detective gewaarschuwd werd over de mogelijkheid van dergelijke schade.
7.4. Travel Detective bepaalt de volgorde van adverteren en de vorm ervan.
7.5. Travel Detective kan nimmer aansprakelijk gesteld worden of kan nooit tot iets verplicht worden naar aanleiding van communicatie, afspraken en handelen van een Gebruiker jegens een andere Gebruiker. De klant gaat ermee akkoord dat het gehele risico dat voortkomt uit het gebruik van de Diensten, en elke opgevraagde dienst of product met betrekking hiermee, volledig voor rekening is.
7.6. Travel Detective draagt voor haar uitingen op het Platform of anderszins, geen enkele verantwoordelijkheid en biedt informatie aan op “as is” basis, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-)rechten, voldoende kwaliteit, beschikbaarheid van de Diensten, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Travel Detective niet:
a) dat de informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
b) dat het Platform ononderbroken zal werken en vrij van (doelbewust) hinder door derden;
c) dat derden het Platform en/of de systemen van Travel Detective niet onrechtmatig zullen gebruiken.

8. Juiste Informatie

 

8.1. Om gebruik te maken van de Diensten dient de klant persoonlijke en bedrijfsmatige informatie te verstrekken, zoals naam, adres, woonplaats, en contactgegevens, alsmede informatie over datgene wat u zoekt of wilt aanbieden. U gaat ermee akkoord om altijd volledige, accurate, niet-misleidende en recente informatie te verstrekken en continu te controleren of de bij Travel Detective bekende informatie juist, volledig en recent is. Doet u dit niet dan heeft Travel Detective het recht de overeenkomst met u te beëindigen.
8.2. In bijzondere gevallen kan Travel Detective de klant verzoeken om aanvullende informatie aan te leveren, of om bij Travel Detective bekende informatie te contoleren. De klant dient aan een dergelijk verzoek gehoor te geven, ongeacht de reden van het verzoek en ook indien Travel Detective hier (nog) geen reden voor wenst te geven. Travel Detective kan de klant de toegang tot of het gebruik van de Diensten ontzeggen, indien of voor zolang u de gevraagde informatie niet aanlevert, zonder tot enige (gevolg)schade gehouden te zijn.
8.3. Bij overtreding van het voorgaande, is de klant gehouden tot vergoeding van eventuele schade van Travel Detective en vrijwaart de klant Travel Detective voor aanspraken van derden (waaronder begrepen: andere Gebruikers) in verband met uw overtreding van dit artikel.

9. Hinder aan Derden

 

9.1. De klant gaat akkoord met alle toepasselijke wetten als de klant gebruikmaakt van de Diensten, en de klant mag de Diensten alleen voor legale doeleinden gebruiken.
9.2. De klant zal tijdens het gebruik van de Diensten voor anderen geen overlast, hinder, ongemak of eigendomsschade veroorzaken.

10. Controleproces voor Advertenties

 

10.1. Het systeem voor advertentiebeoordeling van Travel Detective gaat voornamelijk af op het persoonlijk controleren of de advertentie voldoet aan het advertentiebeleid van Travel Detective. Het proces wordt doorgaans binnen 48 uur voltooid, hoewel het in sommige gevallen langer kan duren. Tijdens deze beoordeling heeft de advertentie de status In beoordeling. Daarnaast kunnen advertenties opnieuw worden beoordeeld, ook als ze al actief zijn.
10.2. Het systeem voor advertentiebeoordeling beoordeelt advertenties op schendingen van ons advertentiebeleid. Dit beoordelingsproces kan onder andere de specifieke componenten van een advertentie omvatten, zoals afbeeldingen, video, tekst en doelgroep-informatie, kwaliteit van de afbeelding, naast andere informatie.
10.3. Als er op enig moment in het beoordelingsproces een schending wordt gevonden, wordt de advertentie afgewezen.
10.4. Advertenties blijven altijd onderhevig aan beoordeling en herbeoordeling, en kunnen op elk moment worden afgewezen vanwege schending van ons beleid. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te zijn van het Travel Detective-advertentiebeleid en zich aan dit beleid te houden.
10.5. Naast de handhaving van het beleid van Travel Detective voor individuele advertenties kunnen schendingen van de voorwaarden en het beleid van Travel Detective resulteren in verdere handhavingsacties, zoals het uitschakelen van advertentieaccounts, pagina’s, Bedrijfsmanagers en/of individuele gebruikersaccounts. Uitgeschakelde accounts, pagina’s of Bedrijfsmanagers kunnen geen advertenties uitvoeren en adverteerders komen mogelijk niet in aanmerking om te adverteren.
10.6. Indien een advertentie wordt afgewezen kan de klant een nieuwe advertentie maken of zijn advertentie aanpassen zodat deze voldoet aan het advertentiebeleid van Travel Detective. Deze advertenties worden behandeld als nieuwe advertenties en worden beoordeeld door het systeem van Travel Detective voor advertentiebeoordeling.
10.7. Als de klant van mening is dat de advertentie onterecht is afgewezen, kun de klant een beoordeling van het besluit aanvragen bij Travel Detective.

11. Verboden Inhoud Advertenties

 

 

11.1. Advertenties mogen geen illegale producten, diensten of activiteiten bevatten, mogelijk maken of promoten. Advertenties gericht op minderjarigen mogen geen producten, diensten of inhoud promoten die ongepast, illegaal of onveilig zijn, of die de leeftijdsgroepen in de doelgroep uitbuit, misleidt of onder ongepaste druk zet.
11.2. Advertenties mogen niet discrimineren of aanzetten tot discriminatie van mensen op basis van persoonlijke eigenschappen zoals ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, religie, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, gezinssituatie, handicap of medische of genetische aandoening.
11.3. Advertenties mogen niet de verkoop of het gebruik van tabaksproducten en gerelateerd toebehoren promoten. Advertenties mogen geen producten promoten die roken simuleren, zoals e-sigaretten of dampapparaten.
11.4. Advertenties mogen niet de verkoop of het gebruik van illegale of recreatieve drugs of andere onveilige substanties, producten of supplementen promoten, zoals door Facebook geheel naar eigen goeddunken wordt bepaald.
11.5. Advertenties mogen de verkoop of het gebruik van wapens, munitie of explosieven niet promoten. Dit is inclusief advertenties voor accessoires om wapens om te bouwen.
11.6. Advertenties mogen de verkoop en het gebruik van producten of services die alleen geschikt zijn voor volwassenen niet promoten.
11.7. Advertenties mogen geen inhoud voor volwassenen bevatten. Dit omvat naaktheid, afbeeldingen van mensen in seksueel expliciete of suggestieve houdingen of activiteiten die te suggestief of seksueel uitdagend zijn.
11.8. Advertenties mogen geen inhoud bevatten die inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy-rechten, publiciteitsrechten of andere persoonlijke rechten of eigendomsrechten.
11.9. Advertenties mogen geen schokkende, sensatiebeluste of extreem gewelddadige inhoud bevatten.
11.10. Advertenties mogen geen inhoud bevatten die persoonlijke kenmerken vermeldt of suggereert. Dit omvat directe of indirecte beweringen of implicaties met betrekking tot iemands ras, etniciteit, religie, overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid of activiteiten, genderidentiteit, beperking, fysieke of mentale gezondheid (waaronder medische toestand), kwetsbare financiële status, stemstatus, lidmaatschap van een vakbond, strafblad of naam.
11.11. Travel Detective verbiedt advertenties die beweringen bevatten die zijn weerlegd door externe feitencheckers of, in bepaalde gevallen, door organisaties met een bepaalde expertise. Adverteerders die herhaaldelijk informatie plaatsen die als onjuist wordt beschouwd, worden mogelijk beperkingen opgelegd wat betreft hun mogelijkheid om bij Travel Detective te adverteren.
11.12. Advertenties mogen geen inhoud bevatten waarin crises of controversiële politieke of maatschappelijke kwesties worden ingezet voor commerciële doeleinden.
11.13. Advertenties mogen mensen niet naar niet-functionerende landingspagina’s sturen. Dit omvat inhoud op landingspagina’s die voor gebruikers de mogelijkheid belemmert om naar een andere pagina te navigeren.
11.14. Advertenties mogen geen producten of services promoten die erop zijn gericht een gebruiker in staat te stellen bedrieglijke of misleidende acties uit te voeren.
11.15. Advertenties mogen geen grof taalgebruik of incorrecte grammatica en interpunctie bevatten. Symbolen, cijfers en letters moeten correct worden gebruikt en niet zijn bedoeld om ons proces voor advertentiebeoordeling of andere nalevingssystemen te omzeilen.
11.16. Advertenties mogen geen afbeeldingen bevatten waarop een niet-bestaande functionaliteit te zien is. Dit omvat afbeeldingen die afspeelknoppen, meldingen of selectievakjes imiteren en advertenties met functies die niet werken, zoals meerkeuzeopties in het advertentiemateriaal zelf.
11.17. Advertenties mogen geen reclame maken voor overbruggingskredieten, salarisvoorschotten, leningen voor borgsommen of andere kortlopende leningen die zijn bedoeld om de periode tot het volgende salaris te overbruggen. Kortlopende lening verwijst naar een lening van 90 dagen of minder.
11.18. Advertenties waarin inkomstenbronnen worden gepromoot, moeten een volledige beschrijving bevatten van het bijbehorende product of bedrijfsmodel en mogen geen bedrijfsmodellen promoten die snelle compensatie bieden tegen een kleine investering, zoals netwerkmarketingmogelijkheden.
11.19. Advertenties mogen geen reclame maken voor ‘penny auctions’ (oftewel dubbeltjesveilingen), veilingen met biedingskosten en andere vergelijkbare bedrijfsmodellen.
11.20. Advertenties mogen geen bedrieglijke, onjuiste of misleidende beweringen bevatten, zoals beweringen over de effectiviteit of kenmerken van een product of service, waaronder misleidende beweringen over gezondheid, tewerkstelling of gewichtsverlies die onrealistische verwachtingen scheppen bij gebruikers.
11.21. Advertenties mogen geen spyware, malware of andere software bevatten die tot een onverwachte of misleidende beleving leidt. Dit omvat links naar sites met deze producten.
11.22. Advertenties mogen geen producten, diensten, plannen of aanbiedingen promoten die bedrieglijke of misleidende praktijken hanteren, waaronder praktijken om mensen geld of persoonsgegevens afhandig te maken.
11.23. Advertenties mogen geen tactieken gebruiken om ons proces voor advertentiebeoordeling of andere systemen voor beleidsnaleving te omzeilen. Hieronder vallen ook technieken die de inhoud of bestemmingspagina van de advertentie proberen te maskeren.
11.24. Advertenties mogen geen reclame maken voor financiële producten en services die vaak worden geassocieerd met misleidende of bedrieglijke promotiepraktijken.
11.25. Advertenties mogen de verkoop van menselijke lichaamsdelen of -vloeistoffen niet promoten.
11.26. Advertenties mogen geen beweringen bevatten dat een persoon of groep mensen een dreiging vormen voor de fysieke veiligheid, gezondheid of overleving van anderen op basis van ras, etniciteit, afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, kaste, geslacht, genderidentiteit, ernstige ziekte, beperking of immigratiestatus.
11.27. Advertenties mogen geen lof of steunbetuigingen bevatten voor personen of groepen die zijn gelinkt aan geweld en mogen ook geen aandacht besteden aan dergelijke personen of groepen.

12. Account

 

12.1. Heeft de klant een account bij Travel Detective, dan is klant verantwoordelijk voor elke activiteit die ontstaat onder de account of registratie van de klant, en gaat de klant akkoord om de account gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde geheim te houden. Tenzij schriftelijk anderszins toegelaten door Travel Detective, kan de klant slechts één account bezitten.
12.2. De klant mag geen derden machtigen om zijn account te gebruiken en de klant mag zijn account en/of registratie niet toewijzen of anderszins overdragen aan andere personen of entiteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel Detective.

13. Onderhoud en Storingen

 

13.1. Travel Detective is gerechtigd de Website en/of de App (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat, zelfs niet indien blijkt dat Travel Detective een en ander niet- of te laat heeft aangekondigd.
13.2. De klant onderkent en accepteert dat het mogelijk is dat het Platform tijdelijk buiten gebruik is, de Diensten anderszins onbereikbaar zijn, of door technische storingen of onderhoud niet goed functioneren, of Travel Detective niet bereikbaar is, etc. Ook in dit geval is Travel Detective niet aansprakelijk en ontstaat geen recht op een schadevergoeding.

14. De diensten gebruiken

 

14.1. De Klant dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de Dienst en aanvullende diensten gesteld worden;
14.2. Travel Detective kan in geen enkel opzicht verantwoordelijk worden gesteld voor het goed functioneren van de software, de hardware, de verbindingen, de toeleveranciers, de afnemers, andere klanten, de content en de veiligheid. Het gebruik van de diensten van Travel Detective is in elk opzicht geheel voor eigen risico van de klant en/ of haar afnemers;
14.3. De klant staat in voor al het gebruik van zijn/haar eigen aansluiting en draagt zodoende alle gemaakte gesprekskosten zelf;
14.4. Voor bepaalde diensten kan Travel Detective toegangscodes verstrekken. De Klant dient de toegangscodes te beschermen tegen gebruik door onbevoegden. De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik dat van de toegangscodes wordt gemaakt. Als er sprake is van, en/of indien Travel Detective vermoedt, dat er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van de toegangscode, is Travel Detective gerechtigd per direct de toegangscodes te blokkeren;
14.5. Travel Detective kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gemaakte belkosten en mobiele gebruikskosten door de afnemers van de klant.
14.6. Travel Detective garandeert niet dat de Diensten, of elk onderdeel hiervan, zullen werken op bepaalde hardware of apparaten. Bovendien kunnen de Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie.

15. Diensten Stoppen

 

 

15.1. Travel Detective kan de klant aangeboden diensten ,zonder ingebrekestelling, stop zetten:
a) als de klant de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst niet nakomt
b) als de klant onjuiste informatie heeft verstrekt aan Travel Detective
15.2. Het stopzetten kan worden geëindigd als de klant alsnog haar verplichtingen nakomt
15.3. Travel Detective kan de overeenkomst beëindigen indien er sprake is van surseance van betaling, faillissement, schuldsanering, dan wel onder curatele stelling van de klant;
15.4. In the event that Travel Detective is forced by the authorities and/or permits to cease operations, Travel Detective may end the agreement immediately;
15.5. Travel Detective is gerechtigd de aangeboden diensten geheel of gedeeltelijk te stoppen, wegens onderhoudswerkzaamheden.

16. Gebruik Content

 

 

16.1. Travel Detective is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor de inhoud en of de werking van de content en de contentdiensten.
16.2. Op content kan intellectueel eigendom rusten. De klant mag de content alleen gebruiken voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
16.3. Travel Detective is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, de content te veranderen;
16.4. Travel Detective is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor het bereikbaar zijn van de contentdiensten.

17. Rechten Overdragen

 

17.1. De klant mag de rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst niet zonder schriftelijke toestemming overdragen aan een derde.

18. Levering

 

 

18.1. De overeengekomen c.q. opgegeven (af)leverdatum of levertijd vormt geen fatale termijn, geldt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Informatie die Travel Detective via haar internetsite, via e-mail, telefonisch, schriftelijk of in de vestiging verstrekt over leverdatum of levertijd is in alle gevallen louter indicatief.
18.2. Travel Detective is gerechtigd tot het doen van deelleveringen;
18.3. Indien een product niet meer leverbaar is, wordt dit aan de Klant telefonisch of schriftelijk kenbaar gemaakt. Travel Detective is in een dergelijk geval niet gehouden om de Klant een vervangend product onder gelijke voorwaarden aan te bieden;
18.4. Travel Detective adviseert de klant om bij levering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele beschadigingen. Op deze wijze kan Travel Detective in geval van onvolledige of verkeerde levering, of in geval van beschadigingen aan de geleverde producten snel zorgdragen voor een aanvulling of op vervanging van de levering.
18.5. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, reclame-uitingen, prijsvermeldingen, via internet, mondeling, telefonisch, e-mail of enig ander communicatiemiddel, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Travel Detective garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding.

19. Privacy

 

19.1. Door gebruik te maken van de Diensten gaat de klant er in ieder geval mee akkoord dat het team van Travel Detective naar eigen goeddunken contact met de klant kan opnemen voor afstemming, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot), het bespreken van uw mogelijkheden en of voorkeuren en wensen als Adverteerder of Locatiehouder. De klant gaat er eveneens mee akkoord dat Travel Detective indien zij dit nodig acht, uw contactgegevens deelt met andere Gebruikers, om communicatie onderling mogelijk te maken.
19.2. Travel Detective verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Klanten en gebruikers uitsluitend ten behoeve van (i) de administratie en uitvoering van met Klanten gesloten Overeenkomsten, (ii) onderzoek aan door Klanten en gebruikers aangeboden defecte producten en diensten (iii) reparatie aan door Klanten aangeboden defecte producten, (iv) voor het klantenbestand van Travel Detective, een en ander in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien een Klant of een gebruiker zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, kan de Klant hierover per e-mail (via privacy@traveldetective.com) met Travel Detective contact opnemen en Travel Detective zal aan de Klant alle gewenste informatie verstrekken en indien zulks door de Klant gewenst wordt de gegevens aanpassen of verwijderen, tenzij een op Travel Detective rustende wettelijke verplichting hieraan in de weg staat en mits de Klant als bijlage bij de betreffende e-mail een kopie van zijn geldig legitimatiebewijs heeft gevoegd. De gegevens van Klanten worden door Travel Detective niet verstrekt aan derden;
19.3. Opslag van toegangsgegevens in Server-logfiles

De klant kan de websites van Travel Detective bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan toegangsgegevens alleen op in zogenaamde server-logfiles, zoals de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijdstip van het opgevraagde bestand, overgedragen datavolume en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren en laten ons niet toe om conclusies te trekken over uw persoon.

19.4. Data-integriteit

De persoonsgegevens worden uitsluitend door middel van SSL versleuteld en via het internet verzonden. Wij beschermen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of distributie van gegevens door onbevoegden. Het browservenster moet gesloten zijn als de communicatie met ons is beëindigd, vooral als de gebruikte computer met andere mensen wordt gedeeld.

19.5. Data- Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, bestelformulier of e-mail) of wanneer u een klantenaccount opent. Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van contracten en uw vragen. Na volledige verwerking van de overeenkomst of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke opslagtermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren. Travel Detective verwerkt en gebruikt de gegevens die verzameld zijn bij het afsluiten van het contract en tijdens de duur van het contract, wat noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren. Het kan hierbij gaan om bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, functie, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Voor algemene rapportages, advisering, reclame en marktonderzoek wordt gebruik gemaakt van gebruiksgegevens. Het verwijderen van een aangemaakt klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden aangevraagd door het sturen van een bericht via ons contactformulier op deze website.

19.6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Travel Detective bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia 7 jaar Boekhouding, Belastingdienst, levering
Adresgegevens,
etc.
7 jaar Boekhouding, Belastingdienst, levering

19.7. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier op deze website, dan verwijderen wij deze informatie.

19.8. Geautomatiseerde besluitvorming

Travel Detective neemt kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Travel Detective) tussen zit. Travel Detective gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: SQL database, Woocommerce, Mollie, WordPress. Deze systemen worden gebruikt voor de afhandeling van bestellingen, betalingen en het communiceren met klanten.

19.9. Gegevensoverdracht voor contractuitvoering

Voor de uitvoering van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transporteur, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Voor de verwerking van betalingen geven wij de hiervoor benodigde betalingsgegevens door aan de financiële instelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de door u in het bestelproces geselecteerde betalingsdienst.

19.10. Gebruik van gegevens voor e-mailreclame zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht van bezwaar

Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt en u schriftelijk heeft aangegeven dat u aanbiedingen van ons wenst te ontvangen, behouden wij ons het recht voor om u de aanbieding of aanbiedingen per e-mail te sturen voor producten die vergelijkbaar zijn met de producten die reeds uit ons assortiment zijn gekocht, indien . U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen van een bericht via ons contactformulier op deze website.

19.11. Gebruik van Facebook-plug-ins

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging “Facebook Social Plug-in” of “Facebook Social Plugin”. Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die zo’n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Via deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u niet over een Facebook-profiel beschikt of niet op Facebook bent aangemeld. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-profiel koppelen. Als u de plugins gebruikt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsmede uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Facebook-profiel koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook afmelden. U kunt ook volledig voorkomen dat de Facebook-plug-ins worden geladen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld de “Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) of de scriptblokker “NoScript” (http://noscript.net/).

19.12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Travel Detective en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Travel Detective wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

19.13. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Travel Detective gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

19.14. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Travel Detective neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier op deze website.

20. Aansprakelijkheid

 

 

20.1. Travel Detective aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de aanbiedingen, kortingen, beloften, geschenken en andere regelingen die door een Aanbieder aan een van zijn Klanten of Gebruikers via de “App” of telefoon in welke vorm dan ook worden gecommuniceerd;
20.2. Travel Detective aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van berichten die Dienstverleners via de “App” aan hun Cliënten of Gebruikers mededelen. Dit omvat de geldigheid van aanbiedingen, kortingen, beloften, geschenken en andere afspraken die met een Klant zijn gemaakt. Voor de juistheid van de berichten zijn uitsluitend de respectieve aanbieders verantwoordelijk;
20.3. Het gebruik van de “App” is afhankelijk van de diensten van derden. Travel Detective aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze beschikbaarheid;
20.4. Travel Detective is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, immateriële schade, letselschade en schade door verlies van gegevens zijn uitgesloten van vergoeding, tenzij dwingende wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten
20.5. Travel Detective is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade, en schade wegens verlies van gegevens zijn van vergoeding uitgesloten, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen;
20.6. Travel Detective is nooit verdergaand aansprakelijk dan het bedrag van de koopsom van het product exclusief btw, waardoor schade is veroorzaakt, voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid van deze beperking de schade steeds wordt beperkt tot het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Travel Detective wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico per schadegeval, steeds voor zover niet in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen;
20.7. Het recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet binnen 14 dagen na ontdekking, is gemeld;
20.8. Travel Detective is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van niet normaal gebruik, het laten vallen van het product, slijtage en verstaat dit als schade ontstaan door onheil van buitenaf;
20.9. De klant is verplicht om Travel Detective in het geval schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen. De klant is verplicht al het mogelijke te doen ten einde de schade zo beperkt mogelijk te houden.
20.10. Travel Detective is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen en door klanten geleden schade op die leveranciers en andere partijen te verhalen.
20.11. De klant is aansprakelijk voor alle schade die Travel Detective lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze overeenkomst.
20.12. De Klant zal Travel Detective vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Travel Detective zouden kunnen verhalen.

21. Intellectueel Eigendom

 

21.1. Het tekenen van deze overeenkomst, zal niet resulteren in de overdracht van welke eigendomsrechten dan ook, die toebehoren aan ieder van partijen.
21.2. De Klant en/of relaties van de klant zijn niet toegestaan om de Feel Free 24/7 formule, zoals vermeld in artikel 1 van dit document, te kopiëren, te produceren en te distribueren zonder schriftelijke toestemming van Travel Detective.
21.3. Het niet nakomen van artikel 10.2 zal resulteren in een direct opeisbare boete van 60% van alle inkomsten als schadevergoeding voor Travel Detective.

22. Overmacht

 

22.1. In geval van overmacht aan de zijde van Travel Detective heeft de Klant slechts recht op schadevergoeding van Travel Detective, indien Travel Detective in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Travel Detective bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De Klant heeft in dat geval recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van het door Travel Detective genoten voordeel.

 

23. Overige

 

 

23.1. Geschillen rechtstreeks of indirect voortspruitend uit deze overeenkomst worden bij uitsluiting van de door de wet aangewezen bevoegde instanties beslecht door drie deskundigen, waarvan één aan te wijzen door Travel Detective, één door de klant en een derde aan te wijzen door Travel Detective en klant aangewezen personen in gezamenlijk overleg. Bij gebreke van overeenstemming over deze derde dient de aanwijzing te geschieden door de rechtbank in Utrecht. De werking van het Weens koopverdrag is uitgesloten.
23.2. Op deze overeenkomst is, voor zover wet of verdragsrechtelijke bepaling niet dwingend anders voorschrijven, Nederlands recht van toepassing.